Dating for funksjonshemmede

Betalingsproblemene synker etter hvert, blant annet fordi mødre kommer tilbake i jobb.

– Mange av de tjenestene familiene trenger koster mye penger. Dette, i kombinasjon med at disse familiene ikke har samme mulighet for yrkesdeltakelse, fulltidsjobb eller overtidsarbeid, bidrar til at inntekten i disse familiene blir lavere enn andre sammenliknbare familier, sier Arne Lein.

De fleste får altså ikke det verktøyet som skal til for å skape en helhetlig tjeneste.

dating for funksjonshemmede-34dating for funksjonshemmede-30dating for funksjonshemmede-30

I dag har vi Individuell plan, som skal være et verktøy for å sikre flyt i tjenesten.Bare rundt 20 prosent av disse familiene har fått en individuell plan, forteller Lein.Flere familier flytter derfor fra en kommune til en annen fordi det varierer så sterkt hvordan kommunene tolker regelverket.Forskjellene dreier seg om kommunens økonomi, men også om de ansattes kompetanse, sier Lein.Dette tilsvarer tilfredsheten med offentlige tjenester i befolkningen for øvrig.

Men frustrasjonen handler om prosessen før de får rettighetene sine.Han mener at den største belastningen med å ha et familiemedlem med en funksjonsnedsettelse er kampen mot dem som skal hjelpe. Konsekvensen blir at det er de familiene som er mest ressurssterke, de som kjenner reglene og inngangene til dem som best vinner fram.– Familiene opplever det som en kamp mot systemet hver eneste gang de skal søke om rettighetene sine. Lein forteller at de i Handikapforbundet stadig hører om at foreldre først får rettighetene sine etter andre gangs behandling. Forskjellen mellom kommunene er store, mener forbundslederen.Rettighetene får de ofte ikke kunnskap om før de møter brukerorganisasjonene, og da er ofte barna ganske store, sier forskeren.– Dette er ikke overraskende funn for oss, sier Arne Lein, forbundsleder i Norges Handikapforbund.Hovedmålet med prosjektet har vært å undersøke om 1990-årenes klare politiske mål, om full inkludering av barn og ungdom med funksjonshemning i barnehage, skole og sosialt liv, har funnet sted, og om familiene har kunnet delta i samfunnet på lik linje med andre.